REGULAMIN ŁOWISKA KOMERCYJNEGO

1. Wędkarzom udostępniony zostaje areał jednego stawuprzeznaczonego do połowu ryb. Połów oraz pobyt liczony jestwg cennika.

2. Łowić wolno wyłącznie w stawie przeznaczonym do wędkowania, zabronione jest jakiekolwiek zarzucanie przynęt do innych stawów oraz boksów do przetrzymywania ryb.

3. Każdy wędkarz może przebywać na łowisku z osobą towarzyszącą (nie wliczając dzieci), pod warunkiem zachowania ciszy. Dzieci mogą przebywać na terenie łowiska jedynie pod opieką osób dorosłych przy czym opiekunem nie może być wędkujący. Opłata za osobę towarzyszącą oraz dzieci wg cennika.

4. Wędkarz zobowiązany jest do zgłoszenia właścicielowi osoby towarzyszącej.

5.  Dozwolone są wszystkie przynęty. Nie stosuje się wymiarów i okresów ochronnych.

6. Łowisko Komercyjne udostępnione jest dla wędkarzy łowiących rożnymi metodami poza metodą połowu spinningu.

7. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i
zabierania ryb bez wiedzy właściciela.

8. Od Wędkarzy wymagane jest posiadanie na stanowisku:
podbieraka, narzędzi do bezpiecznego wyciągania haczyków z
pyska ryb, maty/kołyski karpiowej, preparatu dezynfekującego,
odkażając rany ryb po ukłuciach haczyka oraz wszelkiego
rodzaju urazy, otarcia na ciele złowionej ryby.

9. Wędkowanie dozwolone jest na 2 wędki, a w uzgodnionych z
właścicielem przypadkach można korzystać z większej ilości
wędek pod warunkiem nie przeszkadzania innym wędkarzom
na łowisku

10. Ogniska oraz grille palić wolno jedynie w miejscach
wyznaczonych przez właściciela.

11. Na łowisku obowiązuje zakaz podjazdu samochodem.
Dozwolone jest korzystanie z wózków do przewozu sprzętu
wędkarskiego.

12. Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem
pływającym pod wpływem alkoholu i całkowity zakaz kąpieli.

13. Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska.
Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska
zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie.
Zabrania się wrzucania do wody odpadków i niedopałków
papierosów.

14. W przypadku kradzieży ryby z łowiska właściciel ma prawo do
przeprowadzenia kontroli. Osobie która dopuści się kradzieży
naliczona zostanie kara w wysokości 300zł za każdy kilogram
ryby (nie mniej niż 500zł za rybę). Osoba dopuszczająca się
kradzieży zobowiązana jest do wylegitymowania się i
natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę
taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na
łowisko.

15. Właściciel zastrzega sobie prawo do wylegitymowania klienta,
przeszukania pojazdów oraz toreb podręcznych Klientów po
zakończonych połowach.

16. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku,
kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do
organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku
takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu
cywilnym przed sądem.

17. Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie
zakaz wstępu na łowisko.

18. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie
przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu
łowiska. Monitoring jest wykorzystywany w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób i mienia.

19. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
losowe i pozostawione mienie na łowisku.

20. Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi
obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek
asekuracyjnych.

21. Obowiązkiem jest posiadanie i używanie podbieraka. Złowione
ryby należy wypiąć z haka na macie karpiowej lub w
podbieraku w wodzie.

22. W przypadku złowienia ryby okaleczonej (np. z mocno
rozerwanym pyskiem) bądź chorej, rybę należy jak najszybciej
przekazać właścicielowi.

23. Nie dopuszcza się przetrzymywania ryb w workach karpiowych
oraz siatkach jeśli ryba nie będzie kupiona przez wędkarza po
połowie.

24. Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji
wypuścić z powrotem do wody jeśli ryba nie będzie
kupowana po połowie. Należy obchodzić się z nimi w
sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i
bezpieczeństwo, należy polewać je wodą. Złowione okazy
można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, która nie może trwać dłużej niż 3 minut. Ryba trzymana do zdjęcia
powinna znajdować się nad matą.
Zabrania się stania z rybami podczas sesji oraz trzymanie
ryb za skrzela!
Za uszkodzenie ryby spowodowane nie przestrzeganiem
pkt.24 naliczona zostanie opłata 300zł/kg uszkodzonej
ryby!

25. Sprawy nie opisane w powyższym regulaminie należy
konsultować z właścicielem.

26. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
UWAGA! W przypadku ryb ważących powyżej 15 kg przed
wypuszczeniem obowiązuje natychmiastowe powiadomienie
opiekuna łowiska.